Przejdź do treści

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fabrykatestow.pl

Drogi Klienci,

Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów Treści cyfrowych od dnia 01 stycznia 2023 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie fabrykatestow.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

a) adres e-mail: czarek@fabrykatestow.pl

b) formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu,  zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą. 

4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowej oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 

6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową. 

8. Informacje o Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 

a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu, 

b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

10. Nakazuje się:

a) korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,

b) korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

c) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

12. W celu usunięcia konta Klienta (Panel Kursanta) należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§ 2 DEFINICJE

Sprzedawca – Cezary Łysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Cezary Łysiak C-Soft” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Akacjowa 14 lok. 25, 21-040 Świdnik, NIP: 7123004387, REGON: 368137828, e-mail: czarek@fabrykatestow.pl.

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Konto (Panel Kursanta) – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://fabrykatestow.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści cyfrowych.

Umowa Sprzedaży – umowa dostarczenia Treści cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowej.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych
w niniejszym Regulaminie.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Operator płatności – Przelewy24, czyli spółka PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87.

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionej Treści cyfrowych.

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę
w niniejszym regulaminie. 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Treści cyfrowe potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura,

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych,

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy e-maile z domeną Sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail). 

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§ 4 TREŚCI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Treści cyfrowe: Kursy online.

2. Klient może także zamówić indywidualnie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 

3. Klient chcący dokonać indywidualnego Zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.

4. Po uzgodnieniu parametrów i cech Treści cyfrowych z Klientem zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.

5. Proces zamówienia indywidualnego zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

6. Specyfika każdej Treści cyfrowej, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. 

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość. 

8. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po ich opłaceniu.

9. Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.

10. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Zaliczają się do nich:

a) Webinary,

b) Newsletter.

11. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania dostępu do mediów społecznościowych Sprzedawcy np. YouTube lub Konta Klienta (Panelu Kursanta) na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu danych osobowych. 

12. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.

13. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem lub polityce prywatności.

14. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych i/lub dostępnych w Sklepie albo według zasad opisanych w odrębnym regulaminie lub usług lub na odrębnej podstronie dotyczących tych treści. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie lub w opisie tych treści lub usług.  

§ 5 PRZEDSPRZEDAŻ TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 

2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.

3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.

4. Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą znajdzie się w ich opisie.

§ 6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE

1. Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej poprzez ich wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Treści cyfrowej
w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Treści cyfrowej).

2. Po dokonaniu wyboru Treści cyfrowej, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Treści cyfrowej, w wyniku czego wybrana Treść cyfrowa zostanie dodana do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

3. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”. 

4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

1) imienia i nazwiska, 

2) adresu e-mail,

3) NIP (opcjonalnie),

4) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,

5) wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Treści cyfrowe, z obecnie dostępnych w Sklepie.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych
w zakresie wybranych przez siebie Treści cyfrowych, jak również co do formy płatności.

7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 

10. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku: nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia).

§ 7 CENY TREŚCI CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Treści cyfrowej.

4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji. 

5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danej Treści cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 

6. Jeżeli dane Treści cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danej Treści cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

7. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu. 

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Treści cyfrowe:

1) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia,

2) kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych VISA. Autoryzacja i przeważanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku,

3) blikiem, za pośrednictwem operatora BLIK.  Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku.

9. W przypadku płatności elektronicznych Treści cyfrowe zostaną wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/ płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

11. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

§ 8 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy
i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

§ 9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:

a) zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,

b) zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych  do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,

c) zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,

d) zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych Treści cyfrowych.

3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

4. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta. 

5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).

6. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym. 

7. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

§ 10 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA (PANEL KURSANTA), NEWSLETTER

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 

2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji
z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej w ramach Sklepu. 

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta (Panelu Kursanta) oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do tego Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za daną Treść cyfrową lub inną Usługę cyfrową.

4. W celu utworzenia Konta (Panelu Kursanta), niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,

c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej. 

5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient (Panelu Kursanta) powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie. 

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta (Panelu Kursanta) oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 

7. Utworzenie indywidualnego Konta (Paneli Kursanta) jest konieczne do korzystania ze wskazanych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 

8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta (Panelu Kursanta) umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

9. Klient loguje się do Konta (Panelu Kursanta) poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich, chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne. 

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.

12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta (Panelu Kursanta) osobom trzecim. 

14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta (Panel Kursanta) lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 

16. Klient może rozwiązań Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub
w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

17. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta. 

18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

19. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte w niniejszym regulaminie. 

20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.

§ 11 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta. 

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 

1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

2) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,

3) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,

4) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności, 

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

8. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami. 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, /lub nazwa firmy, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie. 

12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

13. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z Polityką prywatności.

14. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).  

16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne). 

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 12 GWARANCJA  SATYSFAKCJI

W przypadku Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych Sprzedawca jest uprawniony dać Klientowi gwarancję satysfakcji tj. zrezygnować z korzystania z wyjątków do prawa odstąpienia od Umowy. Powoduje to, że Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy przez okres wskazany w ofercie/ na stronie/ w Sklepie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych pomimo wyłączenia w przepisach takiego uprawnienia.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcą zawodowym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: 

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy,

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, 

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

6. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

7. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści cyfrowych.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej
i udostępniania ich osobom trzecim.

10. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcy zawodowego.

§ 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,

b) Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta,

d) Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupione Treści cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie utrzymywanym przez Sprzedawcę (Panelu Kursanta),  

b) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych,

c) zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub
w polecanych programach zewnętrznych.

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danej Treści cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny danej Treści cyfrowej dokonywanej przez Klienta. 

3. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 

a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 

b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

4. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 

5. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

7. Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

8. W przypadku zamiaru wykorzystania Towarów, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

§ 16 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Administratorem danych osobowych Klienta jest Cezary Łysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Cezary Łysiak C-Soft” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Akacjowa 14 lok. 25, 21-040 Świdnik, NIP: 7123004387, REGON: 368137828, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: czarek@fabrykatestow.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Treści cyfrowej i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),

2) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

3) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

5) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

6) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

7) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

8) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

9) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

10) w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, serwer, dostawca usługi poczty elektronicznej, czy systemu płatności, dostawca usługi mailingu (newsletter), kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym
w prace Sklepu internetowego, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:   

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),  

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 17 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Treści cyfrowej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 18 OPINIE. PREZENTOWANIE OPINII NA STRONIE INTERNETOWEJ I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. 

KRYTERIA WERYFIKACJI OPINII PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. W ramach Strony prezentowane są opinie klientów i/lub osób, które korzystały z Treści cyfrowych Sprzedawcy. Prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy opinie, jak również na jego mediach społecznościowych są przez niego weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracowały z nim lub skorzystały z jego usług.

2. Opinie mogą pojawiać się w różnych miejscach Strony i na różnych podstronach, w tym w jego mediach społecznościowych. 

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu, a także w jego mediach społecznościowych opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Sprzedawca podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby móc wykazać, że opinie te pochodzą wyłącznie od jego klientów. Jeżeli chodzi o sposób weryfikacji opinii zamieszczonych na stronie internetowej Sprzedawcy i w jego mediach społecznościowych to dla przykładu należy wskazać, że po otrzymaniu prywatnej wiadomości z opinią za pośrednictwem e-maila Sprzedawca kontaktujemy się z osobami, które je wystawiły i przesłały tę opinię w wiadomości prywatnej z podziękowaniem i prośbą o zgodę na publikację tych opinii na stronie internetowej Sprzedawcy i/lub w jego mediach społecznościowych. Jeśli w trakcie rozmowy Sprzedawca nie jest w stanie zweryfikować podmiotu, który przesłał i wystawił opinię, to nie zamieszczamy jej na stronie. Na stronie, czy też na mediach społecznościowych Sprzedawcy prezentujemy tylko wybrane opinie, które najlepiej oddają zasady współpracy z nami i dają najwięcej informacji pozwalających na podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszych usług i zakupieniu Treści cyfrowych. Opinie mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, zdjęcie, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.

4. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania jego Treści cyfrowych w Sklepie.   

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i na podstawie przepisy prawa polskiego. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy
o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.

Załącznik nr 4 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: ________________________________

Konsument: 

Imię i nazwisko: ________________________________

Adres zamieszkania: ________________________________

E-mail: ________________________________

Numer telefonu: ________________________________

Numer zamówienia: ________________________________

Cezary Łysiak C-Soft 

ul. Akacjowa 14 lok. 25, 21-040 Świdnik 

e-mail: czarek@fabrykatestow.pl

Reklamacja Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu ________________________________  Treść cyfrowa/ Usługa cyfrowa:

 __________________________________________________________________________________

/*informacja o Treści cyfrowej/ Usłudze cyfrowej/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jest niezgodna z Umową. 

Brak zgodności z Umową polega na:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/opis niezgodności z umową/.

Niezgodność została stwierdzona w dniu________________________________

Jako konsument żądam:

doprowadzenia do zgodności z Umową

obniżenia ceny ________________________________

odstępuję od umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiadacz rachunku bankowego: ________________________________

Data: ____________________

Podpis Konsumenta: __________________

Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: _______________________________

Przedsiębiorca na prawach konsumenta: 

Imię i nazwisko/firma: _______________________________

Adres firmy:  _______________________________

NIP: _______________________________

E-mail: _______________________________

Numer telefonu: _______________________________

Numer zamówienia: _______________________________

Cezary Łysiak C-Soft 

ul. Akacjowa 14 lok. 25, 21-040 Świdnik 

e-mail: czarek@fabrykatestow.pl

Reklamacja Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej zakupionej przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu ________________________________ Treść cyfrowa/ Usługa cyfrowej:

__________________________________________________________________________________

/*informacja o Treści cyfrowej, Usłudze cyfrowej/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jest niezgodna z Umową. 

Brak zgodności z Umową polega na:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/opis niezgodności z umową/.

Niezgodność została stwierdzona w dniu ________________________________

Jako konsument żądam:

doprowadzenia do zgodności z Umową

obniżenia ceny ________________________________

odstępuję od umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiadacz rachunku bankowego: ________________________________

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiona Treść cyfrowa/ Usługa cyfrowa, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

Data: _____________________

Podpis: _____________________   

        /Przedsiębiorca na prawach konsumenta/

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.

WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: __________________________________

KONSUMENT

Imię i nazwisko  ________________________________

Adres zamieszkania:  ________________________________

E-mail (do kontaktu): ________________________________

Numer telefonu (o ile dostępny do kontaktu): ________________________________

Numer zamówienia: ________________________________

Data odbioru zamówienia: ________________________________

Cezary Łysiak C-Soft 

ul. Akacjowa 14 lok. 25, 21-040 Świdnik 

e-mail: czarek@fabrykatestow.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

lub na odległość w przypadku Konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ________________________________ nr ________________________________ zawartej dnia ________________________________ dotyczącej następujących Treści cyfrowych:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zwrot kwoty ________________________________ zł (słownie: ________________________________ złotych) poprzez:

– przekaz pocztowy na adres: ________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/,

– na rachunek bankowy o numerze: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/.

Data: _____________________

Podpis: _____________________   

        /Konsument/

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE 

Konsumencie –  w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 4 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: ________________________________

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA:

Imię i nazwisko/firma: ________________________________

Adres firmy:  ________________________________

NIP: ________________________________

E-mail: ________________________________

Numer telefonu: ________________________________

Numer zamówienia: ________________________________

Data odbioru zamówienia: ________________________________

Cezary Łysiak C-Soft 

ul. Akacjowa 14 lok. 25, 21-040 Świdnik 

e-mail: czarek@fabrykatestow.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ________________________________ nr ________________________________ zawartej dnia ________________________________ dotyczącej następujących Treści cyfrowych:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zwrot kwoty ________________________________ zł (słownie ________________________________ złotych) poprzez:

– przekaz pocztowy na adres: ________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/,

– na rachunek bankowy o numerze:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/.

Jednocześnie, oświadczam, że zakupione Treści cyfrowe, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

Data: _____________________

Podpis: _____________________   

        /Przedsiębiorca na prawach konsumenta/

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.