Przejdź do treści

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Fabryki Testów (zwanego dalej „Konkursem”) jest właściciel marki “Fabryka Testów”, Cezary Łysiak, prowadzący działalność gospodarczą Cezary Łysiak C-Soft, ul. Akacjowa 14/25, 21-040 Świdnik, NIP: 712-300-43-87 (zwany dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu”).
 2. Fundatorem nagród jest firma Cezary Łysiak C-Soft, Ul. Akacjowa 14/25, 21-040 Świdnik, NIP: 712-300-43-872.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu
 6. Organizator konkursu informuje,  że serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za działania swoich użytkowników w związku z uczestnictwem w konkursie.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany, czy przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs będzie przeprowadzony podczas webinaru, który odbędzie się 13 października 2021 roku o godzinie 20:00 na stronie https://fabrykatestow.pl.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do osób uczestniczących w webinarze Fabryki Testów przeprowadzany przez Organizatora.
 2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest Autorem przesłanej pracy konkursowej.
 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora.

§3 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody.
 2. Autorom pierwszych 2 poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe Organizator przyzna jedną z nagród – książkę o wartości około 25-35 zł lub koszulkę o wartości około 55-65 zł,
 3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy konkursu, w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na koszt Organizatora, na adres podany przez wyróżnionego uczestnika konkursu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowego adresu znajdującego się na terenie Polski.
 4. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi około 100 zł.
 5. Nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku od wygranych.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§4 MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się na zasadzie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pośrednictwem formularza.
 2. Jedna osoba może jednorazowo podać odpowiedź. Za jedną osobę uznaje się unikalny adres IP urządzenia podłączonego do internetu.
 3. Konkurs będzie ogłoszony i rozstrzygnięty podczas webinaru dnia 13 października 2021 roku.
 4. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikom konkursu, którzy jako pierwsi podadzą prawidłową odpowiedź (2 osób). Data odpowiedzi to data wysłania formularza do Organizatora.

§5 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe za pośrednictwem formularza.
 2. Praca konkursowa będzie uznana za dostarczoną, jeżeli zostanie wysłana przez Uczestnika konkursu do organizatora za pośrednictwem formularza.
 3. Czas nadsyłania odpowiedzi konkursowych trwa od 13.10.2021 r. od godziny 20:00 do 13.10.2021 r. do godziny 20:45.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 13.10.2021 r. o godzinie 20:45 (podczas webinaru).
 5. Organizator wyłoni 2 zwycięzców konkursu na podstawie poprawnych odpowiedzi dostarczonych za pośrednictwem formularza.
 6. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody podczas webinaru. Brak obecności Uczestnika podczas ogłoszenia wyników jest równoznaczny ze zrzeczeniem się nagrody, która przechodzi na następnego uczestnika.
 7. Nie będzie udostępniana publiczna informacja o wygranej.

§6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, na której będzie się odbywał webinar oraz strony https://fabrykatestow.pl.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Dozwolona jest działalność Uczestników polegająca na zachęcaniu do uczestnictwa w konkursie (i webinarze).

§9 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 paździenrika 2021 r. i obowiązuje do momentu wydania nagród przez Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://fabrykatestow.pl/regulamin-konkursu
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://fabrykatestow.pl/regulamin-konkursu